اگر مردم بیایند، رییس جمهور آینده پزشکیان خواهد بود/  فرصتی ایجاد شده تا کشور از دست انحصارطلبان خارج شود
حق شناس می گوید: اگر مردم پای صندوق بیایند، رییس جمهور آینده دکتر پزشکیان است. فرصتی تاریخی برای کشور پیش آمده است. کسانی که همچنان دل در گرو توسعه کشور دارند و به فردا امیدوارند نباید بی تفاوت باشند.