عربستان: حمله به مراکز دیپلماتیک به هر بهانه‌ای مردود است
عربستان سعودی اعلام کرد «حمله به مراکز دیپلماتیک که نقض معاهدات بین المللی و اصل مصونیت دیپلماتیک است را به هربهانه‌ای و تحت هر توجیهی مردود می‌داند».