افزایش تنش‌ها در شرق آسیا
با تشدید مناقشه دریای چین جنوبی، مشاور امنیت ملی فیلیپین خواستار اخراج دیپلمات‌های چین از مانیل شد.