مرگ بیماران خاص به دلیل درماندگی در تأمین هزینه دارو
مشکلات دارویی بیماران خاص بیشتر شده است. یارانه‌ای که طی سال های گذشته در اختیار این بیماران گذاشته می شد، نوبه به نوبه از چرخه بیمه ها خارج می شود و بیماران اکثر داروهای خود را با هزینه آزاد تهیه می کنند.