کاظم صدیقی درمورد ماجرای زمین هزار میلیاردی ازگل: غفلت کردم، عذرخواهی می‌کنم!
کاظم صدیقی گفت: در تاسیس موسسه غفلتی صورت گرفت که این غلفت از ناحیه من بود، نباید اعتماد می‌کردم، از اعضای موسسه آگاهی نداشتم و از وقوع غفلت در محضر خداوند استغفار می‌کنم و از مردم با همه وجودم عذرخواهی می‌کنم.