سیطره تندروی بر مجلس دوازدهم
گروه سیاسی:مجلس دوازدهم در حالی شکل می گیرد که عمده منتخبان آن در دور اول انتخابات از لیست جریان صبح ایران که به جریان شریان نزدیک است تشکیل شده است.این جریان که از جبهه پایداری انشعاب کرده در برخی مسائل مانند حجاب و صیانت از فضای مجازی مواضع تندی دارد.در راس این جریان حمید رسایی قرار دارد که به عنوان نفر سوم از تهران وارد مجلس شد. در ادامه برخی مواضع این افراد را می خوانید: