سونامی سرطان در ایران؛ از واقعیت تا هشدار/ علت سیر صعودی سرطان
آمارهای شیوع سرطان در ایران، به گونه ای است که نشان از سیر صعودی دارد؛ با این حال دست اندرکاران نظام سلامت کشور، وجود سونامی سرطان در ایران را رد می کنند.