۲۰۲۳ به عنوان گرم‌ترین سال ثبت شد
متخصصان حوزه هواشناسی معتقدند؛ افزایش دما و گرمایش زمین درحال افزایش است و ۲۰۲۳ گرم‌ترین سال و از ماه می تا دسامبر اوایل سال ۲۰۲۴، ماه‌های گرم‌تر زمین شناخته شده است، در همین راستا افزایش دما در قطب شمال بیش از سایر نقاط دنیا بوده است و طی دو تا سه دهه آینده هیچ یخی در جهان وجود نخواهد داشت.