شیخ حسین انصاریان به رئیس جمهور منتخب گفت: اون‌هایی که رنجیده کردند شما رو، ازشون گذشت کنید و به رخ‌شون نکشید.