آگاهی مردم بالا رفته می دانند چه می خواهند و چه نمی خواهند
نماینده پیشین مجلس به ستاره صبح گفت: مردم چند سال اسیر برنامه های بلند پروازانه و وعده های غیر عملی و غیر قابل اجرا بودند. امروز شناخت و آگاهی مردم ایران بالا است.