خطر راست افراطی برای اروپا
بیگدلی می گوید: به قدرت رسیدن خانم لوپن در فرانسه پیام خطرناکی برای اروپا است و می تواند در آینده مشکلاتی برای این قاره به وجود بیاورد.