افزایش مشارکت / هشدارنسبت به دخالت در انتخابات
گروه سیاسی: انتخابات دور دوم ریاست جمهوری چهاردهم روز گذشته در میانه بیم و امید برای تغییر و تحول یا ادامه فرآیندی که از 28 خرداد 1400 شروع شد و مردم آثار زیان‌بارش را دیدند، برگزار شد تا اوضاع به نفع تغییر و تحول و قرار گرفتن ایران در نظام بین‌الملل به‌دوراز تنش، تحریم، فشار خارجی، توزیع ناعادلانه منابع و امکانات برای همه نه برای گروه خاص و جناح خاص و خود و به حاشیه راندن شایستگان، باتجربه‌ها، پاکدست ها عملی شود و مردم آثارش را ببینند.