حرکت در مه را به حرکت در تاریکی ترجیح می دهم
من جمعه پیش رأی ندادم و جزو آن ۶۰ درصدی بودم که از حق خود برای رساندن پیام ناامیدی شان به شیوه حکمرانی استفاده کردند، اما این جمعه تصمیم گرفتم رأی بدهم.