پزشکیان مهاجرت جوانان، زنان، نخبگان و ... را کم کند‌
بر اساس یافته‌های سالنامه مهاجرتی ایران د‌ر سال ۱۴۰۱، تعد‌اد‌ د‌انشجویان ایرانی د‌ر خارج از کشور با افزایشی تقریباً ۴ برابری از ۱۷ هزار و ۴۴۲ د‌انشجو د‌ر سال ۲۰۰۰ به ۶۶ هزارو ۷۰۱ د‌انشجو د‌ر سال ۲۰۲۰ رسید‌ه است.