مشارکت گسترده و رای به پزشکیان خالص سازی را متوقف می کند
شخصیت مسعود پزشکیان و توانمندی های کلامی وی در روابط بین الملل یک امتیاز به شمار می آید. از این رو نباید این فرصت بدست آمده را از دست داد.