ویژگی های رییس جمهور آینده
ستاره صبح، فائزه صدر: اگر چه انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری برای برگزار کننده و رای دهندگانش، غافلگیر کننده بود. اما کتابچه های چاپ شده برنامه نامزد های ریاست جمهوری، در دست برخی از ثبت نام کننده ها نشان می دهد طیفی از کاندیدا ها از مدت ها پیش برای این رقابت آماده شده بودند.