حماسه به روایت وزیر کشور
سردار احمد وحیدی وزیر کشور، انتخابات دور دوم مجلس دوازدهم را حماسه نامید، به‌زعم او نظام با این انتخابات به اهداف خود دست‌یافته است. این صحبت مورد نقد صاحب‌نظران سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای قرار گرفت و حاشیه‌های زیاد بر آن گفتند و نوشتند.