جایگزینی زلنسکی، سناریو یا واقعیت؟
خسارت‌های جنگ به قوت خود باقیست و روسیه هم در این راستا نفوذی‌های خود را در اوکراین دارد و می‌تواند تحلیل‌ها و روندهای غلط را به پیکره جنگ تزریق کند.