پشت صحنه مقابل هم قراردادن آئین‌های دینی و سنت های ایرانی
نوروز باستانی را به فارسی زبانانی که دارای حوزه تمدنی مشترک هستند، تبریک می گویم.