سیدحسن خمینی: منشا مشروعیت حکومت رای ملت است؛ حاج احمد بنی‌صدر را قبول داشت
حاج آقا مصطفی، بنی‌صدر را قبول داشت چون بیوتات را قبول داشتند و بنی‌صدر هم از بیوت روحانیت است.