انتقاد زیدآبادی از شیوه دفاعی صدیقی؛ راه درست استعفا است
زیدآبادی از شیوه دفاعی صدیقی انتقاد و عنوان کرد راه درست دفاع از موقعیت فردی مانند کاظم صدیقی این است که از تمام سمت های حکومتی و غیرحکومتی خود استعفا دهد.