ترجیح افکار خصوصی بر افکار عمومی/ ابوالفضل فاتح
درباره ی ماجرای غم انگیز درمانگاه قم و دو سوی حادثه فراوان گفته شد. اما، از دیدگاه نگارنده، نکته ی مغفول، بُعد سوم ماجرا، یعنی رفتارمردمان حاضر و ناظر در درمانگاه است، که متاسفانه کمتر مورد توجه تحلیل گران قرار گرفته یا اصلا دیده نشد.