ورود سازمان بازرسی کل کشور به عزل و نصب های اخیر
سازمان بازرسی کل کشور بطور جدی به عزل و نصب هایی که از تاریخ ۱۲ خرداد به بعد اتفاق افتاده است، ورود کرده است.