50 روز تاریخی و سرنوشت ساز از شهادت رئیس دولت سیزدهم تا انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور نهم را به روایت تصاویر در ادامه مشاهده کنید.