گرمای هوا ساعت کار ادارات را عوض کرد!
با توجه به گرمای هوا و در راستای کاهش مصرف برق، ساعت کار ادارات در برخی تغییر کرد؛ در برخی استان ها هم ادارات پنجشنبه و شنبه تعطیل شدند.