ارزیابی تشخیص تقلب در انتخابات بر مبنای قانون بدفورد
در این وضعیت کشور موضوع‌های مهم تر وجود دارد که بایسته است که به آن‌ها پرداخته شود. از اینرو اصلا قصد نداشتم که به این موضوع بپردازم. برخی از پژوهشگران ارجمند خواستند ولو به اجمال ادعای تقلب در انتخابات بر مبنای قانون بدفورد را تبیین کنم.