تکلیف عمر السومه با پرسپولیس مشخص شد
مهاجم اهل سوریه تیم العربی قطر پیشنهاد پرسپولیس را رد کرد.