علی‌اکبر صالحی گفت: که آینده را مردم می‌سازند و آینده دست خودمان است. اگر نسبت به ساخت آینده بی‌تفاوت باشیم، دیگران آینده را بر ما تحمیل می‌کنند.