اخذ مالیات‌ به 52 درصد رسیده است / نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری کشور ۷۲.۵ درصد است
تامین ۵۴ درصد از هزینه‌های دولت از محل فروش نفت، انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی در یک دهه گذشته بوده است.