نقشه اروپا برای ایران چیست؟
هفته گذشته شورای حکام پس از سه روز بحث، قطعنامه‌ای علیه ایران صادر کرد و از این کشور خواست با آژانس همکاری کند. ایران این اقدام را سیاسی و بی‌اعتبار خواند.