دستورالعمل تبصره ماده 100 عملکرد سال 1402 صاحبان مشاغل
صاحبان مشاغل براساس ماده 100 قانون مالیات های مستقیم مکلفند اظهارنامه مالی عملکرد خود را برای هرسال تا آخر خرداد سال آینده ارسال کنند.