تا کی باید شاهد پرپر شدن پزشکان جوان باشیم؟
یك بار برای همیشه باید به قوانین پایه حقوق بشر در مورد پزشكان بازگشت. استفاده از قانون و اجبار برای استفاده از كار پزشكان را باید خاتمه داد. هركس حق دارد هر جا كه میخواهد كار كند و اگر تعهدی داده، تعهد برای بیگاری و برده داری كه نداده است