سیلی به صورت زنان و مردان
دیدن فیلم سیلی زدن یک مامور به زنی بدون روسری که به اینسو و آنسو پرتاب می شد، حالم را خراب کرد. (به همین خاطر در کانال تلگرام از بازنشر این ویدئوی ناراحت کننده، خودداری می‌کنم). این سیلی انگار بر صورت همه زنان و مردان است.