اجرای لایحه حجاب اخلاق را تضعیف می کند
یک جامعه شناس به ستاره صبح گفت: هر پدیده ای که بخواهیم آن را با قاعده مجازات ترویج کنیم، تاثیر مثبتی در نگرش فرد ایجاد نخواهد کرد