فهرست کامل فرنگی‌کارانی که سهمیه المپیک گرفتند
با پایان پنجره انتخابی المپیک، فهرست کامل کشتی گیران فرنگی برای حضور در المپیک پاریس مشخص شد.