۴۵ نفر در رابطه با چای دبش تفهیم اتهام شده‌اند
رییس قوه قضاییه اظهار داشت: تاکنون ۴۵ نفر در رابطه با چای دبش تفهیم اتهام شده‌اند.