درباره کتاب «تفکر سریع و آهسته» | بخش دوم
ستاره صبح- بخش نخست معرفی کتاب «تفکر سریع و آهسته» نوشته «دنیل کانمن» که توسط محمد طبیبیان اقتصاددان ترجمه‌شده در شماره قبل به چاپ، که در این شماره بخش دوم آن را می‌خوانید.