تکلیف مالکیت پرسپولیس مشخص شد
بعد از چند روز جنجالی، مالک جدید پرسپولیس آماده برعهده گرفتن سکان این باشگاه پرطرفدار تهرانی است.