نام‌آوران سینما که از دنیا رفتند
جامعه سینما امسال تعداد زیادی از یاران خود را به دیار باقی بدرقه کرد؛ بدرقه‌هایی که عموما با شوک و بهت آمیخته بود.