اولین خشت برج نتانیاهو فروریخت
چاک شومر خواستار رهبری جدید در اسرائیل شد و نتانیاهو را مانعی برای صلح خواند.