کاهش مشارکت در سه انتخابات اخیر معنا و پیام دارد
گروه سیاسی: انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 یک نکته مهم داشت و آن این بود که نفر دوم انتخابات بعد از سید ابراهیم رئیسی آرای باطله بود. میزان آرای باطله درصدی از میزان مشارکت است که شرکت کنندگان تأیید صلاحیت شدگان توسط شورای نگهبان را صاحب صلاحیت ندانسته و به آنها اعتماد نکردند. تحلیل رأی مردم پس از هر انتخابات در هر کشوری مهم است زیرا پیام مردم به حکومت‌ها است. اما وقتی مشارکت حدود 41 درصد می‌شود یعنی 59 درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت نکرده‌اند. بنابراین بررسی آرای اکثریت و پیام آنها به مسئولان باید مورد ارزیابی قرار گیرد. در ارتباط با این موضوع ستاره صبح گفت و گویی با محمد جواد حق شناس، مدیرکل پیشین سیاسی وزارت کشور انجام داده که در ادامه می‌خوانید: