پشت صحنه کاهش ارزش ریال
نرخ ارز یک متغیر اقتصادی است اما بستر اقتصاد سیاست زده است از این رو در هر دوره صعود قیمت ها، تاثیر تغییر و تحولات سیاسی بر نرخ ارز مشهود است.