2023/03/23
۱۴۰۲ پنج شنبه ۳ فروردين
قطع ارتباط با اروپا