بازگشت به مردم، بازگشت به انقلاب است | مهم‌ترین بحران این سیستم، بحران رسانه‌اش است | رئیس‌جمهور باید نظم فکری داشته باشد
عبدی می گوید: انقلاب یک شعار داشت، اینکه اراده مردم حاکم باشد که الان نیست. اگر بود که با ۳۰ درصد رأی رئیس‌جمهور نمی‌شدید. انقلاب یعنی بازگشت به مردم. اگر انتخاباتی برگزار کنید که مردم نیایند کلا بلاموضوع است، مثل انتخابات سال گذشته که انجام شد. کسی که می‌گوید بازگشت به مردم، نمی‌تواند از این انتخابات دفاع کند، یا از قانونی دفاع کند که مبتنی بر حمایت مردم نیست.