چگونه با تبصره ۱۰۰ مالیات خود را کاهش بدهیم؟
مهمترین و پرکاربردترین حکم قانونی در حوزه مالیات بر درآمد مشاغل، تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم است که بسیاری از امتیازات آن بی اطلاع هستند.