مجلس از چشم مردم افتاده چون به خواست آن‌ها توجه ندارد
نماینده پیشین مجلس به ستاره صبح گفت: می‌توان گفت مجلس ضعیف است و از چشم مردم افتاده است و ارتباطی ارگانیک با جامعه ندارد. درصد مشارکت اعلام شده به خوبی بیانگر این واقعیت است.