میزان خرید گندم از کشاورزان خوزستانی تا الان چقدر بوده است؟
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خوزستانی خریداری شده است.