پونه ندایی، سردبیر مجله شوکران متنی را با عنوان، «خداحافظ ای موبد نادیده» برای درگذشت موبد کورش نیکنام نوشت.