رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران از آغاز پرداخت مطالبات گندمکاران خبر داد.