گره زدن حجاب به عفاف باعث بروز دو قطبی درجامعه می شود
یک جامعه شناس به ستاره صبح گفت: مساله حجاب از این منظر جدالی بر سر مطالبات زنان است و حاکمیت حس می کند اگر در این فقره چراغ سبز نشان بدهد باید تا انتهای راه برود.